B2B On-line

 

 • Laserowy Toner Quantec Premium
  Laserowy Toner Quantec Premium
 • Laserowy Toner Quantec
  Laserowy Toner Quantec
 • Anycolor
  Anycolor
 • Nowość - Tusz ORINK
  Nowość - Tusz ORINK
 • Najwyższa jakość - korzystna cena!
  Najwyższa jakość - korzystna cena!
 • Więcej za mniej !
  Więcej za mniej !

Nowe tusze i tonery - promocje

toner-quantec-premium-transparent-mini

Nowe TONERY QUANTEC w sprzedaży!

Zapytaj o tusze lub tonery

ul. Ks. Sieradzana 7,
62-800 Kalisz

tel. 62 / 503-24-00
tel. 62 / 503-13-85
tel. 62 / 503-14-04
kom. 533-308-318
kom. 515 169 330

Regulamin warunków sprzedaży i gwarancji i
w firmie PPHU „ARTIMEX” Artur Jakubowsk

 • 1. Niniejszy regulamin określa warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży towarów oraz gwarancji oferowanych przez firmę PPHU ARTIMEX Artur Jakubowski z siedzibą w Kaliszu, ul. Ks.Sieradzana 7 i adresem rejestrowym firmy: Kalisz, Pawłówek 62g. Zgodnie z art.384 Kodeksu Cywilnego regulamin jestczęścią umowy zawartej między firmą Artimex i kupującym.
 • 2. Kupujący składa zamówienie w firmie Artimex za pośrednictwem telefonu, faxu, internetowo lub osobiście. W przypadku jeśli zakupiony towar dostarczany jest przez firmę Artimex lub firmę spedycyjną na adres wskazany przez kupującego, kupujący zobowiązany jest do zapewnienia żeby we wskazanym miejscu towar został odebrany przez upoważnioną osobę.
 • 3. Gwarancja:
 • 3.1.Niniejszy regulamin stosownie do treści art. 558 Kodeksu Cywilnego wyłącza odpowiedzialność firmy Artimex z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towarów.
 • 3.2.Gwarancja na wkłady udzielana jest na okres: atramentowe 10 miesięcy, a laserowe 24 miesiące. Ujawnione w tym czasie wady produktów usuwane będą bezpłatnie.
 • 3.3.W wyjątkowych przypadkach klient będzie zobowiązany przedstawić dowód zakupu.
 • 3.4.W przypadku wad produktu uniemożliwiających prawidłowe użytkowanie drukarki producent gwarantuje naprawę wadliwego towaru (w przypadku drobnych usterek typu brak kontaktu elektrycznego, nie zdjęta taśma zabezpieczająca, itp.), wymianę, ewentualnie zwrot kosztów zakupu z przyczyny braku możliwości zrealizowania reklamacji.
 • 3.5.Zwrot towaru jest możliwy tylko po konsultacji z opiekunem handlowym kupującego, który wyrazi zgodę na takie rozwiązanie.
 • 3.6.Nie wystawiamy faktur korygujących na produkty uznawane za popularne. Czas oczekiwania na fakturę korygującą wynosi do 21dni.
 • 3.7.Jeżeli zwrot towaru na fakturę korygującą znacząco zmieni pierwotną wartość faktury (tj. sprawi, że wysyłka pierwotnie uznana za darmową będzie bezpodstawna) zostanie doliczony koszt wysyłki.
 • 3.8.Wada zakupionego towaru powinna być zgłoszona sprzedającemu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od daty jej wykrycia. W przypadku zgłoszenia wady towaru po upływie wyżej wskazanego terminu kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji.
 • 3.9.Klient może zgłaszać problemy techniczne opiekunowi handlowemu lub bezpośrednio do serwisu firmy Artimex pod nr telefonu 513 085 453 lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • 4. Wysyłka reklamowanych produktów:
 • 4.1.Reklamowany towar nabywca przesyła na własny koszt na adres: ul. Ks. Sieradzana 7, 62-800 Kalisz. (Adres: Artimex – Pawłówek 62g jest tylko adresem rejestrowym firmy i przesyłki wysłane na ten adres nie będą odbierane).
 • 4.2. Nabywca może upoważnić osobę pośrednią do przesłania towaru reklamacyjnego.
 • 4.3.Produkty zgłoszone do reklamacji powinny być zabezpieczone, zapakowane w opakowania fabryczne lub zastępcze w sposób wykluczający wątpliwość czy zgłaszana usterka powstała u użytkownika czy w czasie transportu.
 • 4.4.Wady produktu powstałe w skutek złego zabezpieczenia (połamane elementy, rozsypany toner lub takie, które w skutek złego zabezpieczenia zostały zabrudzone przez rozsypany wkład) mogą wydłużyć czas rozpatrywania reklamacji lub też spowodować odesłanie wszystkich reklamowanych produktów do nadawcy w celu oczyszczenia ich.
 • 4.5. Przesyłka z reklamowanymi produktami powinna zawierać wykaz produktów z opisem usterki (protokół reklamacyjny) oraz wydruki potwierdzające wadę towaru. Brak protokołu reklamacyjnego może wydłużyć czas rozpatrywania reklamacji.
 • 4.6.Produkty muszą posiadać etykiety producenta identyfikujące nasze produkty tonery (zdjęcia)

  gwarancja-foto-1

 • 5. Czas rozpatrzenia reklamacji:
 • 5.1.Termin rozpatrywania reklamacji wynosi do 7 dni roboczych, licząc od daty dostarczenia produktu.
 • 5.2. Jeżeli reklamacja jest pozytywnie rozpatrzona firma Artimex odsyła produkty na swój koszt.
 • 5.3.Jeżeli z przyczyn niezależnych od firmy Artimex zachowanie terminu 7-dniowego jest niemożliwe, zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia terminu reklamacji.
 • Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:
 • 6.1. Gwarancja nie przysługuje kupującemu, jeżeli w dacie zgłoszenia wady towaru zalega z płatnością towarów w firmie Artimex za okres powyżej 20dni od daty płatności. Gwarancja może zostać przywrócona, jeżeli w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wady towarów w ramach gwarancji kupujący ureguluje przeterminowane zaległości. W takiej sytuacji terminy rozpatrywania gwarancji biegną od dnia uregulowania przeterminowanych zaległości.
 • 6.2. Gwarancja nie będzie respektowana jeżeli produkty nie będą odpowiednio przechowywane i eksploatowane wg zaleceń producenta urządzenia. Produkty należy chronić przed działaniem światła i promieni słonecznych, chronić przed wilgocią, a także wpływem wysokich i niskich temperatur. Produkty należy przechowywać i użytkować z dala od urządzeń grzewczych.
 • 6.3. Gwarancja nie obejmuje produktów, których okres ważności minął. Okres ważności liczony jest od daty zakupu.
 • 6.4. Produktów w których stwierdzono: naruszone plomby, ślady ingerencji osób nieuprawnionych, próby napraw dokonywanych przez osoby nieuprawnione (za uprawnione gwarant uznaje serwis Artimex).
 • 6.5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych wynikających z nieprawidłowej instalacji tonera lub wkładu atramentowego.
 • 6.6. Zużycie wynikające z eksploatacji towaru na poziomie:
  • 6.6.1. Tonery 60-70% (w zależności czy toner posiada komorę na zużyty proszek) lub większym stopniu
  • 6.6.2. Wkłady atramentowe zużycie ponad 50%.
 • Wkładów atramentowych z uszkodzeniem mechanicznym (zdjęcie) oraz w przypadku wkładów kolorowych z zaklejoną głowicą drukującą.

  gwarancja-foto-2

 • 7. W przypadku jeśli zgłoszone wady towarów zostaną w całości rozpatrzone negatywnie lub też jeśli gwarancja nie przysługuje z przyczyn wskazanych w pkt. 3, 4 i 6 regulaminu reklamowany towar zostanie odesłany kupującemu na jego koszt po uprzednim ustaleniu drogą elektroniczną lub telefoniczną sposobu odebrania towaru. Reklamowany towar zostanie odesłany kupującemu przez firmę spedycyjną wybraną przez firmę Artimex, a koszt przesyłki winien zostać zwrócony firmie Artimex w terminie 7dni od daty odbioru towaru przez kupującego.
 • 8. Na prośbę klienta firma Artimex może wystawić opinię reklamacyjną na dany produkt uwzględniając zużycie proszku – waga pełnego i pustego tonera, procentowe zużycie proszku, ilość proszku w komorze podającej i zbierającej –śmietnik, itd.
 • 9. Zwroty towarów :
 • 9.1. Produkty podlegają zwrotowi w przypadku gdy doszło do pomyłki ze strony opiekuna handlowego lub pracowników magazynu Artimex
 • 9.2. Jest możliwy tylko za zgodą opiekuna handlowego (towary powinny być zapakowane w opakowania fabryczne i nie mogą posiadać żadnych naklejek, opisów nie należących do firmy Artimex) w terminie nie przekraczającym 7 dni od daty zakupu.
 • 9.3. W wyjątkowych sytuacjach zwrot może nastąpić za potrąceniem 10% wartości zakupionego towaru.
 • 10. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody lub utracone korzyści spowodowane niewiedzą klientów, nieumiejętnym, niewłaściwym i niezgodnym z warunkami eksploatacji urządzeń i materiałów eksploatacyjnych ich użyciem.
 • 11. Firma Artimex posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na szkody powstałe z nienależytego wykonania zobowiązanego. W przypadku uszkodzenia drukarki z winy naszego produktu przyjmiemy odpowiedzialność tylko i wyłączne pod warunkiem przeslania do nas drukarki w raz z wadliwym produktem celem dokonania ekspertyzy. W przypadku wątpliwości wskazany jest kontakt z opiekunem handlowym.
 • 12. W przypadku ewentualnych sporów wynikających z umów sprzedaży objętym niniejszym regulaminem strony umowy sprzedaży dążyć będą do polubownego ich rozstrzygnięcia. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby firmy Artimex
 • Regulamin obowiązuje od 02.01.2018 r.

   

  PPHU Artimex
  62-800 Kalisz ul. Księdza Sieradzana 7
  Tel : 62 503 14 04
  Kom: 515 169 300
  Reklamacje: 513 085 453

Jesteśmy uczestnikiem Programu logo-rzetelna-firma2

Sprawdź naszą rzetelność na stronie www

Współpracujemy:

producent i dystrybutor tonery i tusze hurtownia tuszy i tonerów producent tonerów do drukarek hurtownia tuszy do drukarek